Třikrálový večer 2019 – Výroční členská schůze Spolku Za rozvoj Konské

Novinky

Program:

  1. Zpráva o činnosti Spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2018
  2. Volby do výboru Spolku 
  3. Předběžná tvorba plánu pro rok 2019
  4. Soutěž o nejlepší „novoroční“ jednohubky 
  5. Společné posezení, nápady a připomínky z pléna, diskuze
  6. Překvapení

Členská schůze dle Stanov spolku: 
 
1.Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb a svolává ji předseda (písemně, elektronickou poštou, vývěskou, apod.) nejméně patnáct dní před datem konání.

2.V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze.

3.Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jej zúčastnit.

4.Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. Musí být svolaná nejpozději do třiceti dnů od doručení žádostí. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal na náklady spolku sám.

5.Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:
   a) přijetí člena,
   b) rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku,
   c) výši členského příspěvku na další kalendářní rok včetně termínu jeho úhrady,
   d) přijetí stanov spolku a jejich změn,
   e) přijetí provozního řádu a jeho změn,
   f) členství v některém spolkovém svazu nebo o účasti na jeho činnosti,
   g) volbě a odvolání členů výboru spolku na dobu jednoho roku
   h) schválení hospodaření spolku,
   i) schválení výroční zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,
   j) schvalování účetní závěrky spolku za uplynulý rok a návrh rozpočtu na příští rok,
   k) nakládání s majetkem spolku mimo obvyklé hospodaření spolku, kterým se rozumí nákup a prodej majetku v hodnotě nad 5.000,- Kč
   l) zrušení či fúzi a rozdělení spolku,
   m) jmenování likvidátora,
   n) naložení s likvidačním zůstatkem spolku,

Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *