Stanovy spolku

STANOVY  SPOLKU
„Za rozvoj Konské“

Název:                       Spolek„Za rozvoj Konské“
                                   IČO: 270 02 501

Sídlo:                         Konská 48, 739 61 Třinec

Statutární orgán:        Výbor spolku

Článek 1. Základní ustanovení

1.Spolek „Za rozvoj Konské“ (dále jen „spolek“) je samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, který sdružuje své členy zejména ke společnému rozšiřování možností kulturního a sportovního vyžití v oblasti Konské, Osůvek a Českého Puncova, jež jsou příměstskými částmi města Třince.

2.Statutárním orgánem spolku je výbor spolku (dále jen ‚‚výbor‘‘). Spolek zastupuje předseda a místopředsedové výboru spolku a to samostatně. Další členové výboru spolku mohou jednat na základě pověření předsedy.


Článek 2. Hlavní činnost spolku

1.Hlavní činností spolku je koordinace a sjednocování možností kulturního a sportovního vyžití v městských částech Konské, Osůvkách a Českém Puncově, účinná dobrovolná pomoc občanům těchto příměstských částí, rozvoj společenských aktivit zejména v uvedených příměstských částech.

2.Spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů:
   a) pořádá a organizuje společenské, kulturní a sportovní akce v příměstských částech uvedených v článku 2 odst. 1 těchto stanov;
   b) podporuje sportovní činnost mládeže v příměstských částech uvedených v článku 2 odst. 1 těchto stanov;
   c) zajišťuje možnost využití sportovišť v příměstských částech uvedených v článku 2 odst. 1 těchto stanov;

3.Spolek při své činnosti shora uvedené spolupracuje s příslušnými orgány Města Třince, jakož i s orgány jiných spolků a organizací činných v oblasti uvedené v článku 1 odst. 1.


Článek 3. Členství ve spolku

1.Členem spolku (dále jen „člen“) může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a zaplatí členský příspěvek. Členství spolku vzniká poté, co osoba, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1., projeví zájem o členství a zaplatí členský příspěvek.

2.Členství zaniká:
   a) úmrtím člena,
   b) vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku,   
   c) vyloučením člena,
   d) při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené předsedou posledním dnem marného uplynutí této lhůty.

3.Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.


Článek 4. Seznam členů

Spolek vede neveřejný seznam členů. Zápisy v neveřejném seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku. Seznam nebude zpřístupněn.


Článek 5. Práva a povinnosti členů

1.Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:
   a) aktivně se podílet na každé činnosti spolku,
   b) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
   c) uplatňovat své názory,
   d) volit a být volen do výboru spolku,
   e) účastnit se na akcích pořádaných spolkem,
   f) podávat návrhy a stížnosti,
   g) osobně se účastnit projednávání svých návrhů
   h) podílet se na využívání výsledků z hospodaření spolku.

2.Člen má tyto základní povinnosti:
   a) hradit včas stanovené členské příspěvky,
   b) účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem,
   c) plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu,
   d) plnit rozhodnutí členské schůze a předsedy,
   e) uhradit stanovený vstupní příspěvek,
   f) aktivně se podílet na plnění poslání spolku.

3.Členům spolku, kteří pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů, nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být členskou schůzí poskytnuty úlevy.


Článek 6. Porušení členských povinností

1.Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu, může výbor uložit některé z těchto opatření:
   a) výtku,
   b) dočasné omezení využití výsledků hospodaření spolku nebo jiných členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku,

2.Člena, který závazně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nesjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

3.Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.

4.O vyloučení člena rozhoduje členská schůze.

5.Členská schůze nevyloučí člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může členská schůze zrušit v  odůvodněných případech.

6.Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak jeho právo zaniká.

7.Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů.


Článek 7. Organizace spolku

Orgány spolku:
   1.členská schůze
   2.výbor spolku

Členská schůze

1.Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb a svolává ji předseda (písemně, elektronickou poštou, vývěskou, apod.) nejméně patnáct dní před datem konání.

2.V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze.

3.Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jej zúčastnit.

4.Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. Musí být svolaná nejpozději do třiceti dnů od doručení žádostí. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal na náklady spolku sám.

5.Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:
 a) přijetí člena,
   b) rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku,
   c) výši členského příspěvku na další kalendářní rok včetně termínu jeho úhrady,
   d) přijetí stanov spolku a jejich změn,
   e) přijetí provozního řádu a jeho změn,
   f) členství v některém spolkovém svazu nebo o účasti na jeho činnosti,
   g) volbě a odvolání členů výboru spolku na dobu jednoho roku
   h) schválení hospodaření spolku,
   i) schválení výroční zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,
   j) schvalování účetní závěrky spolku za uplynulý rok a návrh rozpočtu na příští rok,
   k) nakládání s majetkem spolku mimo obvyklé hospodaření spolku, kterým se rozumí nákup a prodej majetku v hodnotě nad 5.000,- Kč
   l) zrušení či fúzi a rozdělení spolku,
   m) jmenování likvidátora,
   n) naložení s likvidačním zůstatkem spolku,

Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku.

6.Členská schůze je usnášeníschopná za účasti (nadpoloviční) většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

7.Hlasování je veřejné, pokud většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

8.Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

9.Zapisovatel spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaké usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

10.Každý člen spolku může nahlížet do zápisu zasedání.

Výbor spolku

1.Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Výbor spolku se skládá ze sedmi členů (předsedy, dvou místopředsedů, a dalších čtyř řadových členů výboru), kdy členové výboru mezi sebou volí předsedu, který po rozpravě členů výboru jmenuje zbylé funkce.

2.Výbor spolku ve věcech, o kterých je příslušný rozhodovat, hlasuje většinově, kdy v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda výboru spolku.

3.Výbor spolku provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzí.

4.O své činnosti předkládá výbor spolku zprávy členské schůzi, přičemž ze své činnosti skládá výbor spolku účty členské schůzi spolku.

5.Členy výbor spolku volí členská schůze. Volební období výboru spolku je dvouleté.

6.Členové výboru spolku mohou během svého funkčního období odstoupit, odstoupení se oznamuje písemně na členské schůzi či schůzi výboru spolku a takové odstoupení je účinné uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu.

7.Za výbor spolku jedná předseda výboru spolku a místopředsedové výboru spolku, a to samostatně.

Článek 8. Zásady hospodaření

Prostředky spolku tvoří především
   a) vstupní příspěvek členů,
   b) členské příspěvky,
   c) výnosy z hospodaření spolku,
   d) dary, granty a dotace,
   e) hmotný a nehmotný majetek

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Výši členských příspěvků schvaluje svým usnesením členská schůze spolku na návrh předsedy spolku, a to vždy na období jednoho roku.
Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně dle zákonných předpisů a rozpočtu spolku schváleného na každé hospodářské období členskou schůzí.

Článek 9. Společná a závěrečná ustanovení

1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

2. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu.

3. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává výbor spolku členská schůze.

4. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením platných zákonů, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitostech, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

5. Funkční období členů volených orgánů spolku je dvouleté.

6. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy až do nejbližšího zasedání orgánu k volbě.

7. Pro svolání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi spolku.

8. Kolektivní orgán spolku rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.

9. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu spolku přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

10. Člen kolektivního orgánu spolku vykonává funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu spolku může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval.

11. Členové orgánu jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

12. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, aby soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

13. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze spolku o dobrovolném rozpuštění, případně sloučení s jiným spolkem nebo pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu o jeho rozpuštění.

Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 14. 1. 2017 s tím,
že nahrazují předchozí stanovy přijaté usnesením členské schůze.

 Předseda spolku
 Ing. Tadeusz Czapla