Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské“: 15.2.2019

Zápisy ze schůzí

Zápis z 1. schůze výboru spolku „Za rozvoj Konské“ v roce 2019
 

 • Datum: 15.2.2019
 • Místo: Třinec – Konská
 • Autor: Tadeusz Czapla

Účast:

 • Přítomni:

Lukáš Kulla, David Konderla, Jana Šmatlavová, Helena Kullová, Tadeusz Czapla

 • Omluveni:

Taťána Sobelová Kokotková, Pavlína Skupieňová
 
Program jednání, témata a usnesení:

 1. Rozdělení funkcí členům výboru
 • Rozdělení funkcí jednotlivým členům výboru bylo nezbytným úkonem k zajištění dalšího fungování spolku, zároveň bylo prvním úkolem přiděleným Výboru spolku Členskou schůzí spolku ze dne 12. 1. 2019.

 

 • Členové výboru jednohlasně souhlasili s následujícím rozdělením funkcí:

Předseda spolku:                   Ing. Tadeusz Czapla
Místopředsedové spolku:      Mgr. David Konderla, Bc. Lukáš Kulla
Pokladní a zapisovatelka:      Taťána Sobelová Kokotková
Členové výboru:                    Jana Šmatlavová, Helena Kullová, Pavlína Skupieňová
 

 • Dalšími přidělenými úkoly/funkcemi byly:
  • Administrace webových stránek, propagace v elektronické podobě a správa neformálního účtu na facebooku – Lukáš Kulla
  • Správa nástěnky a propagace ve fyzické podobě – Pavlína Skupieňová
  • Správa Klubovny spolku – Jana Šmatlavová, Pavlína Skupieňová, Helena Kullová
  • Vyřizování grantů, právní dozor – David Konderla

 

 • Nepřítomni členové vyjádřili ústní souhlas s výše uvedeným rozdělením funkcí a úkolů.

      2. Akční plán spolku na rok 2019

 • Tvorba akčního plánu byla druhým úkolem daným Výboru spolku Členskou schůzí spolku ze dne 12. 1. 2019.
 • Jednohlasně byl přijat násleující Akční plán pro rok 2019:
  • 1. Výlet na Skrzyczne                                  – 16.2.
  • 2. Turnaj ve stolním tenise                           – 16.3.
  • 3. Autobusový zájezd/výlet                          – 11.5.
  • 4. Sousedské posezení „wajeczyna“           – 15.6.
  • 5. Vlastivědná procházka po Mionši                        – červenec
  • 6. Dožínky – spoluúčast v organizaci          – 24.8.
  • 7. Tradiční turnaj v malé kopané                 – 28.9.
  • 8. Přednáška / cestopisné posezení                        – říjen
  • 9. Sousedské posezení „wilijówka“              – 14.12.
  • 10. Sváteční volejbalový turnaj                    – 27.12.

 

 • Uvedený harmonogram akcí byl přijat jako předběžný a jeho změny jsou možné. O přesné podobě všech pořádaných akcí bude výbor spolku své členy informovat, dle povinnosti uložené stanovami.

      3. Investice do klubovny

 • Bylo schváleno pořízení stálého systému ozvučení do naší klubovny v hodnotě přibližně 5000 Kč. Výběrem vhodného vybavení a zjištěním přesné ceny byl pověřen Lukáš Kulla, v termínu do příštího zasedání výboru.
 • Výbor vyhodnotil stav výmalby klubovny jako nevyhovující a bude se snažit v letošním roce zorganizovat brigádu na výmalbu klubovny. Diskutována byla možnost výměny starých dřevěných vstupních dveří do klubovny za plastové, které kdysi byly hlavními vchodovými dveřmi. Všichni členové výboru byli pověřeni zjištěním ochoty pomoci v brigádě ze strany ostatních členů spolku, další postup v této věci bude předmětem jednání na další schůzi výboru spolku.
 • Další možné zlepšení bylo shledáno v úpravě stávající skříně v hlavním sálu a vyrobení police na poháry na míru ve výklenku vedle vstupu do sálu. Konzultcí této úpravy s panem Miroslavem Kullou, který je autorem většiny vybavení klubovny, byl pověřen Tadeusz Czapla.

      4. Podpora sportování – nákup vybavení

 • na základě podnětu pana Jakuba Nieslanika, který vede kondiční tréninky v rámci akce spolku „Sportuj s námi“, byla projednána možnost koupě sportovního vybavení. Kondiční tréninky se těší velkým zájmem a díky koupi nového vybavení bude možné zpestřit tréninkový plán o množství nových cviků.
 • Jednohlasně byla schválena dotace na koupi sportovního vybavení pro kondiční tréninky ve výši 2000 Kč. Pan Nieslanik zajistí koupi vybavení ve stanoveném finančním limitu a náklady na jejich pořízení mu budou po předložení dokladu o koupi uhrazeny z kasy spolku.
 • Sportovci účastníci se tréninku budou osloveni s prosbou o pomoc v brigádě v klubovně.

 
 

      5. Zhodnocení grantů za rok 2018 a granty na rok 2019  

 • Vyúčtování grantů poskytnutých městem Třinec na celoroční činnost našeho spolku v roce 2018 bylo na magistrátu města Třince odevzdáno ve stanoveném termínu a doposud bez připomínek ze strany posyktovatele. Považujeme tímto granty za rok 2018 jako uzavřené.
 • Žádost o poskytnutí grantu na celoroční činnost v roce 2019 nebyla odevzdána v termínu a proto nelze v tomto roce s podporou toto formou počítat.

      6. S velkým předstihem byla diskutována možnost uspořádání plesu na začátku roku 2020, po deseti letech od prvního plesu Občanského
          sdružení „Za rozvoj Konské“, který proběhl v roce 2010. Návrh se setkal s pozitivním ohlasem a jeho uskutečnění bude předmětem dalšího jednání.  

      7. Turnaj ve stolním tenise 2019  

 • Termín 16.3.2019

Rozdělení úkolů:

 • Zajištění smlouvy, propůjčení stolů, příprava baru – Tadeusz Czapla
 • Pozvánka, multimedia, dozor nad průběhem turnaje – Lukáš Kulla
 • Vyvěšení plakátů – Pavlína Skupieňová
 • Personální zajištění bufetu – David Konderla
 • Příprava drobného občerstvení (chlebíčky, apd.) – Helena Kullová
 • Úklid po akci – Jana Šmatlavová

Pro realizaci přidělených úkolů dle rozpisu výše si každý z pověřených čenů výboru pokusí zajistit pomoc z řad ostatních členů našeho spolku a jeho příznivců.

      8. Návrh na dofinancování dojezdu do Szczyrku a zpět pro řidiče aut, v rámci zimního výletu nebyl schválen. Členové výboru se shodli, že dofinancování výletu bude vhodnější
          v případě autobusového zájezdu plánovaného v květnu. Úkoly a témata k dalšímu projednání výboru spolku Za rozvoj Konské:

 1. Dořešení smlouvy pronájmu prostoru klubovny – rozšíření i na prostor před klubovnou.
 2. Vyřešení otázky bankovního účtu v ERA.
 3. Realizace vytvořeného akčního plánu.
 4. Brigáda na výměnu dveří a vymalování klubovny.
 5. Ples v roce 2020.
 6. Termín příští schůze 17.3. v 15:00

Zápis prověřil:                                        Bc. Lukáš Kulla 
Schváleno dne:                                         18.02.2019
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *